Jazyk
Čeština English

Valná hromada

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.  se sídlem Chlumec nad  

Cidlinou, Kozelkova ul. 131/IV., IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                                   svolává

 

                                                               VALNOU HROMADU,

                               která se bude konat 29. června 2018 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

                1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

                2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2017 a o stavu

                  jejího majetku

                3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017 a o přezkoumání řádné účetní

                    závěrky za rok 2017 a výroku auditora

                4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku

                5. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2018

                6. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

 1. fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.

 2. právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem stím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

   

  Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

  Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

  Pozvánka na řádnou valnou hromadu je zveřejňována v Obchodním věstníku  a včetně projednávaných podkladů k bodům 2,3 a 4 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu  akcionářů a je zveřejněna na  webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

   

  Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2017          

                                        

  Aktiva celkem                     123 633                          Pasiva celkem                123 633           

  Dlouhodobý majetek            29 000                           Vlastní kapitál                 106 872

  Oběžná aktiva                      92 816                          Cizí zdroje                         16 433            

  Časové rozlišení                       286                           Časové rozlišení                    328

                                                                                     VH před zdaněním              +745

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání  a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Zdeněk Pustějovský, osoby pověřené sčítáním hlasů Ladislav Drtina a Gabriel Moravčík, zapisovatel  Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý a Ing. Jaroslav Souček.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

 

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

 

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období  roku 2017 takto:

        - výsledek hospodaření před zdaněním                               +   745.029,48 Kč

        - daň z příjmů právnických osob 2017                                  -              0,00 Kč       

        - odložená daň z příjmů právnických osob 2017                   -   155.761,81 Kč

        - výsledek hospodaření 2017 po zdanění - zisk                    +   589.267,67 Kč

        - příděl rezervnímu fondu: 20% výsl. Hosp.  po zdanění)     +   117.854,00 Kč

        - výplata dividend                                                                  +   455.910,00 Kč

        -  nerozdělený zisk minulých let                                             +     15.503,67 Kč

 

Součástí návrhu na rozdělení zisku je i návrh na schválení:

- přídělu do sociálního fondu akciové společnosti ve výši 200.000,-- Kč z nerozděleného zisku minulých let.

 

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

 

K bodu 5.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2018 společnost

Auditea, s.r.o. se sídlem Prasek 8, 504 01 Nový Bydžov, IČO 60912871, opr. č. 106.

 

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

 

                                                                                                                                             Představenstvo společnosti

 

Doplnění pořadu řádné valné hromady společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.

 

(svolané představenstvem společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131/IV., PSČ 503 51, identifikační číslo: IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996, (dále také "Společnost")

na den 29. června 2018 od 12,00 hod. do sídla společnosti)

na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti INDUSTRIAL spol. s r.o., se sídlem Lom 1655/21, 289 22 Lysá nad Labem identifikační číslo: IČO: 44568258, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka C 43243, jednající statutárním zástupcem jednatelem Ing. Jaroslavem Součkem (dále jen "kvalifikovaný akcionář").

 

I. Žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání svolané valné hromady:

 1) Volba člena dozorčí rady.

Návrh usnesení: Volba a potvrzení kooptovaného člena dozorčí rady pana Zdeňka Pustějovského, nar. 30.11.1998 ve funkci.

II. Doplnění pořadu jednání svolané řádné valné hromady Společnosti svolané na 29. června 2018 představenstvo Společnosti projednalo na základě obdržené žádosti kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu svolané řádné valné hromady v souladu s žádostí a ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zařazuje do pořadu jednání svolané řádné valné hromady záležitost určenou kvalifikovaným akcionářem pod bodem č. 6) Volba člena dozorčí rady. S návrhem usnesení: Potvrzení kooptovaného člena dozorčí rady pana Zdeňka Pustějovského, nar. 30.11.1998.

Bod Závěr, bude nově označen pořadovým číslem 7).

III. Odůvodněním předloženého rozšíření programu řádné valné hromady společnosti je volba třetího člena dozorčí rady společnosti v souladu se stanovami a zajištění kontinuity fungování kontrolního orgánu společnosti. Jako optimální postup je navrženo potvrzení kooptovaného člena dozorčí rady ve funkci. Současně se tímto krokem nenavýší náklady společnosti v souvislosti s nutností svolat další valnou hromadu, v jejímž výlučném rozhodování je volba členů dozorčí rady.

Představenstvo z důvodu přehlednosti předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání svolané řádné valné hromady Společnosti, včetně návrhu usnesení předkládaného k novému bodu 6. pořadu jednání a včetně zdůvodnění vztahujícího se k tomuto novému bodu 6. pořadu jednání.

 Doplněný pořad řádné valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.

 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku.

 3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a výroku auditora.

 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku.

 5. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2018.

 6. Volba člena dozorčí rady.

 7. Závěr

 

Uveřejnění doplnění pořadu jednání valné hromady realizuje představenstvo ve smyslu ustanovení § 369 odst. 2 ZOK uveřejní tento dokument obsahující doplnění pořadu jednání svolané valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, tzn. že tento dokument uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně jej zašle akcionářům na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pro případ, že akcionář nedisponuje elektronickou adresou uvedenou v seznamu akcionářů, bude tento dokument zaslán na adresu jeho bydliště či pobytu zapsanou v seznamu akcionářů.

 

V Chlumci nad Cidlinou dne 21. června 2018.  

                                       

Představenstvo společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Používá se opensource systém OpenCart
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., © 2019