Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

svolává

   VALNOU HROMADU,

která se bude konat 10. června 2022 od 12.00 hodin v sídle společnosti

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
  2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2022
  3. Schválení příspěvku do sociálního fondu akciové společnosti z nerozděleného zisku minulých let
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku
  5. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a výroku auditora
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
  7. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
  8. Volba členů dozorčí rady
  9. Závěr

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí

b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 26.05.2022.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodům 4,5,6 a 7 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou akcionáři a zapsanou v seznamu akcionářů a pro ostatní je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis. Kč) roční účetní závěrky za rok 2021         

                                      

Aktiva celkem                    128 092                          Pasiva celkem             128 092           

Dlouhodobý majetek           25 369                           Vlastní kapitál             113 153

Oběžná aktiva                   102 236                          Cizí zdroje                    14 509           

Časové rozlišení                       487                          Časové rozlišení                430

                                                                             VH před zdaněním       +1 872

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Dominik Maslák, osoba pověřená sčítáním hlasů Jiří Nedvěd a Lenka Moučková, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Jiří Havránek a Ing. Václav Křepela.

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2022 společnost

Auditea, s.r.o. se sídlem Náměstí 62, 542 42  Pilníkov, IČO 60912871, č. osvědčení KAČR 106.

Odůvodnění:

Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

 

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje příspěvek do sociálního fondu ve výši 100 tis. Kč.

Odůvodnění:

Prostředky sociálního fondu jsou využívány na aktivity organizované pro zaměstnance v souladu se stanovami společnosti jako nástroj péče o zaměstnance.

 

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2021.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

 

K bodu 5.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

 

K bodu 6.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2021.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

 

K bodu 7.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2021 takto:

 - výsledek hospodaření před zdaněním                                      + 1.871.948,98 Kč

- daň z příjmů právnických osob 2021                                        -     191.336,00 Kč       

        - odložená daň z příjmů právnických osob 2021                   -      43.168,00 Kč

        - výsledek hospodaření 2021 po zdanění - zisk                    + 1.637.444,98 Kč

        - příděl rezervnímu fondu: 20% výsl. hosp.  po zdanění      +     327.489,00 Kč

 - výplata dividend (4,-Kč na akcii)                                            +     364.728,00 Kč

-  nerozdělený zisk minulých let                                                +     945.227,98 Kč

 

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení dividend náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku a stanovení dividend předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Zisk nevyplacený ve formě dividend navrhuje představenstvo ponechat ve společnosti ve formě nerozděleného zisku. Hlavním důvodem jsou nutné investice (pro rok 2022 ve výši min. 9,5 milionu korun) a to zejména na obnovu movitého majetku jehož opotřebení dosahuje 92,4%, investice spojené s novými či inovovanými produkty a případné krytí rizik souvisejících s mezinárodní situací – války na Ukrajině (obtížně predikovatelný růst cen energií, materiálů a dalších vstupů).

 

K bodu 8.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Václava Křepelu, Zdeňka Pustějovského a Ing. Jaroslava Součka členy dozorčí rady.

 

Odůvodnění:

Volební období dozorčí rady, které je podle Stanov společnosti, ustanovení §14 odstavce 2 pětileté, končí. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlížejícím na veškerou činnost společnosti, včetně dohledu nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňováním podnikatelské činnosti.  Opětovná volba stávajících členů stanovami není vyloučena.

 

Představenstvo společnosti

 

Stahněte si pozvánku na valnou hromadu v PDF.

Stáhněte si výroční zprávu společnosti za rok 2021