Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 svolává,

 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Aleše Hodiny, doručené dne 22. července 2020

 

VALNOU HROMADU,

která se bude konat 28. 8. 2020 od 13.00 hodin v sídle společnosti

 

 Pořad jednání:

1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady společnosti.

2) Rozhodnutí o rozdělení zisku.

3) Pozastavení výkonu funkcí členů dozorčí rady.

4) Závěr valné hromady společnosti

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 12.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.

b) Právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 13.08.2020.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na valnou hromadu je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou akcionáři a zapsanou v seznamu akcionářů a pro ostatní je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Ing. Aleš Hodina k pořadu jednání navrhuje následující usnesení:

Ad  1/

Valná hromada volí do funkcí svých orgánů následující osoby:

  • předseda valné hromady             Ing. Antonín Továrek
  • zapisovatel                                    Ing. Aleš Hodina
  • ověřovatel zápisu                          Ing. Antonín Továrek 
  • osoba pověřena sčítáním hlasů   Ing. Aleš Hodina

Ad  2/

 „Valná hromady schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku po zdanění za účetní období roku 2019, tj. částku ve výši celkem 2.074.158,03 Kč. tak, že se mezi akcionáře Společnosti rozdělí částka ve výši 1.659.326,42 Kč.a částka ve výši 414.831,60 se převádí do rezervního fondu společnosti.“

Ad  3/

„Valná hromada pozastavuje výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jaroslava Součka, a to ve všech právních jednáních týkajících se společnosti INDUSTRIAL spol. s r.o. po dobu trvání jeho střetu zájmů. Ing Jaroslav Souček se zejména nesmí účastnit a hlasovat na jednáních dozorčí rady, na nichž budou projednávány jakékoliv záležitosti mezi Společností a společností INDUSTRIAL spol. s.r.o.“

„Valná hromada pozastavuje výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Václava Křepely, a to ve všech právních jednáních týkajících se společnosti INDUSTRIAL spol. s r.o. po dobu trvání jeho střetu zájmů. Ing. Václav Křepela se zejména nesmí účastnit a hlasovat na jednáních dozorčí rady, na nichž budou projednávány jakékoliv záležitosti mezi Společností a společností INDUSTRIAL, spol, s.r.o“.

 Ad  4/

 Není navrhováno žádné usnesení.

 

Představenstvo Společnosti respektuje právo kvalifikovaného akcionáře vyplývající z ustanovení § 366 Zákona o obchodních korporacích (a ustanovení souvisejících) jak na svolání valné hromady, tak na projednání navržených záležitostí.  

 

V Chlumci n. C. 11. srpna 2020                                                                     Představenstvo Společnosti

 

Stáhněte si pozvánku na valnou hromadu ve formátu PDF.